Identifikácia predávajúceho
BATAT s.r.o.
Vlastenecké námestie 1185/8
851 01  Bratislava

Prevádzka:
Gessayova 33-35, 851 03 Bratislava V
IČO: 45271984
IČ DPH: SK2022937730 podľa §4
DIČ: 2022937730
telefón: +421 908 790350
email: [email protected]

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo:61653/B

Názov a adresa dozorného orgánu:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07  Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58272 172, 02/58272 104
fax č. 02/58272 170

1 – Predmet kúpnej zmluvy

Predmetom jednotlivých kúpnych zmlúv sú nasledujúce hlavné záväzky zmluvných strán:

 1. na strane predávajúceho:
  – záväzok dodať na základe objednávky kupujúcemu tovar
  – záväzok previesť na kupujúceho vlastnícke právo k dodanému tovaru
 2. na strane kupujúceho:
  – záväzok prevziať dodaný tovar od predávajúceho
  – povinnosť zaplatiť kúpnu cenu dodaného tovaru

2 – Objednávka a dodávka tovaru

Dodávka tovaru bude uskutočnená nasledujúcim spôsobom:

a) objednávku je možné uskutočniť e-mailom, poštou či uskutočnením objednávky prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho na internetovej adrese www.zaluzia-eshop.eu;

b) objednávka je považovaná za uskutočnenú, keď je doručená predávajúcemu

3 – Potvrdenie objednávky, uzavretie jednotlivej kúpnej zmluvy

Objednávka uskutočnená prostredníctvom internetového obchodu a je potvrdzovaná predávajúcim telefonicky alebo e-mailom.

4 – Zrušenie objednávky kupujúcim
Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch ustanovených v  § 7 ods. 6 zákona č.102/2014 Z. z o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, najmä v prípade ak je predmetom kúpnej zmluvy tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho.

Keďže ide o výrobok na mieru, tak odstúpenie od zmluvy v čase jej platnosti nie je možné.

Formulár na odstúpenie od zmluvy: FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

5 – Zmena objednávky predávajúcim

a) Pokiaľ predávajúci pri spracovaní objednávky zistí, že dodávku tovaru nie je možné expedovať do 5 pracovných dní od objednania, oznámi túto skutočnosť telefonicky alebo e-mailom kupujúcemu. V prípade, že kupujúci návrh nových podmienok schváli, dôjde zo strany predávajúceho k vyznačeniu rozdielnych podmienok dodávky tovaru do pôvodnej objednávky, ak sa nedohodnú strany na zrušení objednávky.

b) V prípade, že je objednávka uskutočnená prostredníctvom internetového obchodu, je termín expedície objednávky do 5 pracovných dní od záväznej objednávky.

c) Pokiaľ požaduje kupujúci dodanie tovaru na iné miesto, než je uvedené, kupujúci je povinný túto skutočnosť uviesť v jednotlivej objednávke a spolu s týmto údajom uviesť konkrétnu osobu, ktorú poveruje k prevzatiu tovaru, pokiaľ je táto osoba odlišná od osoby kupujúceho a nie je uvedená v rámcovej kúpnej zmluve.

6 – Spôsob dodávky a obal tovaru
Ak nie je v rámcovej kúpnej zmluve či objednávke dohodnuté inak, zaisťuje prepravu tovaru na miesto dodávky predávajúci a dodá tovar na miesto dodávky formou:

a) Slovenskou poštou

b) prostredníctvom verejného dopravcu, spravidla expedičnej služby v mieste výrobného závodu predávajúceho k preprave kupujúcemu

c) osobne na prevádzke

Cena za balné, poštovné a dopravu tovaru na miesto dodávky nie je zahrnutá v kúpnej cene tovaru a je stanovená aktuálnym cenníkom predávajúceho – je účtovaná zvlášť pri spôsobe vybrania platby a dopravy.

Tovar je pre prepravu zabalený obvyklou formou v obaloch, či kartónoch.

7 – Predanie a prevzatie tovaru, doklady nutné k užívaniu tovaru

a) Pokiaľ je dodávka tovaru realizovaná prostredníctvom verejného dopravcu či expedičnej služby, potvrdí prevzatie tovaru osoba k tomu určená predávajúcim na dokladoch predložených dopravcom (spravidla nákladný list, ktorý plní funkciu dodacieho listu).

b) Za doklady potrebné k prevzatiu a používaniu tovaru sa považuje faktúra, nákladný list či iný doklad vydaný verejným prepravcom, ktorý bude vydaný kupujúcemu po prevzatí tovaru.

8 – Spôsob úhrady kúpnej ceny
a) Pokiaľ nie je uvedené v rámcovej kúpnej zmluve inak, bude cena zo strany kupujúceho platená platbou vopred bankovým prevodom na účet predávajúceho.

b) Faktúra bude doručená kupujúcemu spolu s tovarom a plní spravidla i funkciu dodacieho listu. Faktúra bude rovnako kupujúcemu odoslaná prostredníctvom e-mailu na adresu, ktorú kupujúcemu uviedol v rámcovej kúpnej zmluve, prípadne v jednotlivej objednávke.

10 – Vady tovaru
1. Predávajúci je povinný dodať tovar:

 1. v množstve a prevedení, ktoré je stanovené v jednotlivých kúpnych zmluvách, prípadne v objednávkach;
  b. v akosti, ktorá je stanovená pre konkrétny druh tovaru jeho produktovou špecifikáciou;
 2. Predávajúci odpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamžiku, kedy prechádza nebezpečie škody na tovare na kupujúceho.
 3. Kupujúci je povinný prehliadnuť dodávku tovaru ihneď pri jej prevzatí. Vady obaly, jeho poškodenie je kupujúci povinný oznámiť dopravcovi a je povinný zapísať túto skutočnosť do prepravného dokladu. Pokiaľ tak neučiní, stráca nárok na uplatnenie práv zodpovednosti za tieto vady dodávky tovaru.
 4. O výskytu vád je kupujúci povinný informovať predávajúceho bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 dní od prebratia zásielky. Právo kupujúceho z vád tovaru zaniká, ak kupujúci neoznámi predávajúcemu povahu týchto vád v primeranej dobe potom, kedy ich zistil alebo ich mal zistiť.
 5. Predávajúci poskytuje záruku 24 mesiacov za akosť dodaného tovaru. Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po záručnú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému účelu, alebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prehliadnuť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je kupujúci povinný okamžite hlásiť našej firme.

Za vady vzniknuté prepravcom neručíme! Odporúčame však ihneď po prevzatí zásielky (ešte na pošte, resp. v prítomnosti kuriéra) si balík skontrolovať a v prípade poškodenia si ihneď uplatňovať reklamáciu zo strany kuriérskej služby ( kuriérska zásielka je poistená v plnej výške).

Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady.

Na reklamáciu je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe (pokiaľ ste žiadali tlačenú faktúru, v prípade elektronickej faktúry to nie je potrebné). Prípadná reklamácia bude vybavená do 30 dní od dodania tovaru predajcovi. Záručná doba bude predĺžená o čas opravy. Reklamovaný produkt je potrebné dať do opravy v čistom stave. Záruka sa vzťahuje len na prvého nadobúdateľa produktu a nemôže byť prenesená na ďalšie osoby.

Pri reklamácii, kedy reklamujúci je právnická osoba, je i nie je konečný spotrebiteľ (Podnikateľ, právny subjekt) viz. Obchod. Zák. 513/1991 Sb. nie je lehota stanovená, zaväzujeme sa reklamácie riešiť v čo najkratšej možnej lehote po nevyhnutne nutnú dobu s vzhľadom na odborné posúdenie výrobku dodávateľom, alebo výrobcom.

Záruka sa nevzťahuje na

 • chyby nevzniknuté bežným používaním výrobku
 • škody vzniknuté nesprávnym použitím a skladovaním produktu
 • škody mechanického a technického rázu, vzniknuté nesprávnym používaním produktu
 • situácie, kedy s produktom manipulovali tretie osoby, napríklad ak sa niekto iný pokúšal o opravu či akúkoľvek zmenu v konštrukcii výrobku
 • 11.Ochrana osobných údajov

  1.Predávajúci zhromažďuje osobné údaje kupujúceho výlučne na plnenie kúpnej zmluvy uzatváranej podľa Všeobecných obchodných podmienok, plnenie svojich záväzkov voči kupujúcemu, za účelom ponúkania služieb a produktov predávajúceho, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky, doručení objednaného tovaru, zasielaní informácií o činnosti Predávajúceho (aj elektronickými prostriedkami). Predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje kupujúceho nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru, alebo v prípadoch, ktoré sú v súlade so zákonom napríklad v prípade vyžiadania orgánmi štátnej správy). Zákazník udeľuje týmto súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov po dobu piatich rokov spoločnosti BATAT s.r.o., na účely vybavenia objednávky. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne alebo elektronickou formou odvolať  .

  3. Predávajúci od kupujúceho získava tieto údaje potrebné k riadnemu doručeniu tovaru:

  3.1. Fyzická osoba: meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa na doručenie produktov, telefónne číslo, e-mail

  3.2. Právnická osoba: názov subjektu, IČO,DIČ, IČ DPH, sídlo spoločnosti, adresa na doručenie produktov, telefónne číslo, e-mail

Alternatívne riešenie sporov:

 1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na [email protected]), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.
 2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.